Aquest objecte no existeix sense tu

Repte 14

Repte 14: examen de sel·lectivitat

Aquest repte l’hauràs de fer a classe dins la setmana d’examens cada trimestre que teniu per tal que suposi per tu un entrenament.

A continuació exposo l’estructura de la prova i el material que necessitaràs, alerta: HAURÀS DE DUR-LO TU!

En el Comodí de l’Expert tens un enllaç on trobaràs tots els examens que han anat sortint.

Estructura de l’examen

Durada: 1h.30′ hores

Contingut general de la prova: La prova de dibuix artístic consisteix en donar una resposta de caràcter pràctic i teòric que demostri les capacitats de l’alumne per representar bidimensionalment la realitat, reflectir l’imaginari personal, utilitzar una riquesa expressiva, manifestar la fluïdesa de idees i la disposició a la recerca de plantejaments innovadors, així com les capacitats de percepció, anàlisi visual, interpretació tant de l’ entorn perceptiu quotidià com de les imatges que configuren el context històric i cultural.
Títol: Indica el marc temàtic global de la prova. Les diferents parts de la prova i el seu contingut s’estructuren a partir d’aquest títol o tema extret de l’apartat de Continguts de Dibuix Artístic ressenyats al DOGC.
Exercici 1 (2 punts)
De la seqüència de preguntes que es presenten, (normalment dues) l’examinand n’ha de respondre una de forma breu i concisa que tractarà sobre aspectes concrets relatius a la l’anàlisi de les imatges proposades i la capacitat d’establir relacions entre imatges. Ha de demostrar els coneixements de caràcter teòric, tècnic, analític, històric, així com les capacitats de interpretació personal, de descripció dels valors denotatius i connotatius de la imatge i ha d’usar la terminologia pròpia de la matèria.

Aquest exercici es realitzarà en el quadern de resposta.
Exercici 2 (8 punts)
Consisteix en donar respostes de caràcter pràctic que demostrin les capacitats de l’alumne per a la representació bidimensional en funció de la proposta de l’exercici.

Aquest exercici té dues parts: esbossos preparatoris sobre aspectes concrets i el desenvolupament definitiu que tindrà opcionalitat entre monocrom i cromàtic. Els esbossos es realitzaran al fulls del quadern d’examen i el desenvolupament definitiu en un full de paper de 50 x 70 cm.

Criteris generals d’avaluació

Exercici 1 [2 punts]. Es valorarà:

 • L’ús adequat de la terminologia.
 • La comprensió del context creatiu.
 • La capacitat d’analitzar visualment les imatges.
 • La capacitat de llegir i interpretar imatges i obres d’art.
 • La capacitat de relacionar i comparar diferents obres.

Exercici 2 [8 punts]. Es valorarà:

 • La utilització del dibuix en un projecte artístic.
 • Les capacitats de representació gràfica.
 • L’ús expressiu dels mitjans gràfics.
 • La composició.
 • La proporcionalitat.
 • La representació de l’espai.
 • La representació del clarobscur.
 • L’ús del color.
 • La representació de l’imaginari.
 • La creativitat.

 Informació addicional de la matèria

 • Material per a l’examen de Dibuix Artístic.

Material obligatori: paper de 50 x 70 cm, fulls A4, llapis i barres de grafit de diferents dureses, goma d’esborrar, carbó, goma d’esborrar especial per carbó, draps i colors aplicables amb tècniques seques (per tècniques seques s’entenen aquelles que no requereixen l’ús de cap diluent ja sigui basat en l’aigua o elaborat químicament).
Un suport completament rígid de 50 x 70 cm que servirà per col·locar-hi el paper, s’aconsella que sigui un tauler de fusta contraplacada de 0,8 cm de gruix.

Optativament l’alumne pot portar qualsevol tipus de material i instrumental d’acord amb les seves preferències expressives.

S’exclouen:

 • les tècniques que requereixen dissolvents líquids complementaris o externs (aigua, alcohol, trementina, aiguarràs, dissolvents sintètics, etc.) però s’accepten els materials que porten el dissolvent incorporat (retoladors, retoladors de punta de pinzell, bolígrafs, etc…).
 • S’exclou l’ús de coles, fixadors o altres productes que s’apliquin per vaporització, les coles i materials molt volàtils i també els papers treballats prèviament.
 • També s’exclou la utilització d’imatges de referència ja siguin digitals o impreses i que no siguin estrictament les que figuren en l’enunciat de l’examen.